X

Wykaz dokumentów:
1. Regulamin
2. Polityka Prywatności
3. Klauzula informacyjna- formularz kontaktowy
4. Klauzula informacyjna- monitoring
5. Klauzula informacyjna- rezerwacja sali
6. ZASADY korzystania z sali prób


Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady najmu pomieszczeń w Studio prób muzycznych Piwnica w Tychach wraz z ich wyposażeniem


Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1. Najem sali- najem sali na okres trwania próby podany w rezerwacji;
2. Najemca- osoba lub zespół dokonujący rezerwacji i najmu sali w Studio Piwnica;
3. Opłata- opłata za rezerwację i najem sali w Studio Piwnica;
4. Próba- cel na jaki Najemca dokonuje najmu Sali;
5. Rezerwacja- rezerwacja sali w Studio Piwnica;
6. Sale- pomieszczenia stanowiące przedmiot najmu w ramach Studio Piwnica, szczegółowo opisane na stronie www.studio-piwnica.pl;
7. Studio Piwnica- studio prób muzycznych Piwnica w Tychach przy ul. Żwakowska 20;
8. Wynajmujący- Agencja Muzyczna Piwnica Ewelina Magiera NIP: 6462834292, Tychy Starokościelna 6/1.

Zasady dokonania rezerwacji i wynajmu sali


1. Wynajem sali możliwy jest tylko po dokonaniu rezerwacji online na stronie www.studio-piwnica.pl lub telefonicznie po uprzedniej opłacie. Numer telefonu znajduje się na stronie w zakładce kontakt.
2. Rezerwacja obowiązuje po zaksięgowaniu opłaty przez system płatności.
3. Minimalny czas rezerwacji sali wynosi 2h.
4. Czas trwania najmu sali liczony jest od godziny wskazanej jako początek rezerwacji ( nie od momentu przyjścia na salę).
5. Najem sali należy zakończyć 5 minut przed końcem najmu wskazanym w rezerwacji, tak by umożliwić następnym chętnym rozpoczęcie najmu o czasie.
6. Rezerwację można odwołać bez konsekwencji finansowej do 48h przed terminem rozpoczęcia najmu lub w przypadku przeniesienia próby na inny dzień zgodnie z grafikiem. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 48h opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi.
7. Przedłużenie czasu trwania najmu możliwe jest wtedy, gdy przedłużenie nie koliduje z kolejnymi rezerwacjami. Opłatę za przedłużenie należy uiścić bezpośrednio po próbie na konta Wynajmującego.

Opłata za wynajem sali prób


1. Wynajem sali prób płatny jest z góry (tj. przed rozpoczęciem najmu).
2. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie należy dokonać przelewu na konto bankowe wynajmującego:
mBank 76 1140 2004 0000 3902 7869 4589
W tytule wskazując termin oraz godziny rezerwacji.
3. W przypadku rezerwacji online na stronie www.studio-piwnica.pl Najemca przekierowany zostanie bezpośrednio do systemu płatności.
4. W przypadku rezerwacji online płatności dokonać można wyłącznie za pomocą serwisu Payu i Cashbill.
5. Jeżeli dokonanie opłaty w sposób wskazany w ust. 5 nie powiodło się, należy dokonać opłaty jak w przypadku rezerwacji telefonicznej (patrz ust. 2).

Zasady korzystania z sali


1. Każdy najemca sali ma obowiązek pozostawienia jej w należytym porządku.
2. Po zakończeniu próby należy wyciszyć mikser oraz kolumny głośnikowe, wyłączyć mikrofony oraz wyciszyć wzmacniacze gitarowe i basowe.
3. W salach obowiązuje zakaz wyłączania wzmacniaczy gitarowych i basowych, w czasie trwania próby oraz po.
4. Zabrania się przesuwania sprzętu muzycznego oraz robienia przemeblowań w sali.
5. Najemca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że w każdej sali dany układ wzmacniaczy i instrumentów pozwala na granie ze słyszeniem każdego członka zespołu.
6. W sali można dokonywać jedynie zmian w zakresie ustawienia perkusji, tj. dopasować perkusję do potrzeb grającej na niej osoby.
7. Po zakończeniu próby należy przywrócić perkusję do poprzednich ustawień (dotyczy elementów perkusji odstawionych na bok, zmiany stopy -bijaka, zmiana talerzy na własne, zmiana ułożenia na tzw. „lewy” itp.).
8. W przypadku chęci skorzystania z własnego wzmacniacza gitarowego lub basowego, należy to uzgodnić z Wynajmującym przed rozpoczęciem najmu. Wzmacniacze podłączać należy do kolumn tylko odpowiednimi kablami głośnikowymi.
9. W salach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających. Palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie na zewnątrz - papierosy należy gasić w popielniczce, a nie na ziemi.
10. W salach obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania płynów, napojów lub żywności na sprzęcie muzycznym.
11. Najemca ponosi odpowiedzialność za straty lub szkody będące następstwem nieodpowiedzialnego, nieprawidłowego korzystania z sali i jej wyposażenia.
12. Zabrania się wynoszenia ze Studia Piwnica wszelkich przedmiotów będących jego wyposażeniem.
13. Wykaz przedmiotów stanowiących wyposażenie Studia Piwnica określony został w załączniku do niniejszego Regulaminu.
14. Jakiekolwiek nieprawidłowości lub usterki należy zgłaszać do Wynajmującego bezpośrednio po ich wykryciu, a nie dopiero po zakończeniu najmu.
15. Najemca oświadcza, że znajoma jest mu obsługa sprzętu stanowiącego wyposażenie sali.
16. W razie nieznajomości obsługi sprzętu wymagane jest poinformowanie o tym Wynajmującego, celem przeszkolenia.
17. Wynajęte wyposażenie, wzmacniacze, perkusję, kolumny, miksery, talerze perkusyjne, stopy, etc. należy używać zgodnie z przeznaczeniem, z szacunkiem i rozsądkiem, tj. nie grać na pełnej głośności, nie uderzać w talerze czy bębny “zza głowy”, nie dokręcać gwintów zbyt mocno, itp.
18. Najemca przyjmuje do wiadomości, że każda sala jest monitorowana przez Wynajmującego.
19. Najemca wyraża zgodę na monitorowanie Sali przez Wynajmującego w trakcie trwania próby.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach serwisu jest Agencja Muzyczna Piwnica Ewelina Magiera NIP: 6462834292 prowadząca działalność pod adresem Tychy Starokościelna 6/1.
  3. Najemca przekazują swoje dane osobowe niezbędne w procesie rezerwacji oraz związane z monitoringiem sali. Podanie przez Najemcę jego danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia realizację rezerwacji sali oraz korzystania z niej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, ich zakresu, kategorii osób/podmiotów, którym dane będą mogły być przekazane oraz czasu ich przechowywania zostały ujęte w klauzulach informacyjnych zamieszczonych w miejscach, w których Wynajmujący pozyskuje dane osobowe.
5. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności oraz plików Cookies dostępnej pod adresem:  www.studio-piwnica.pl.
6. Polityka Prywatności i plików Cookies oraz klauzule informacyjne stanowią integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności i plików Cookies. Najemca powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Postanowienia ogólne


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Rezerwacja sali jest jednoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.